Podmínky služby LOKNI

I. Základní ustanovení

1. Poskytovatel. Tyto podmínky služby LOKNI (dále jen „podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), společností
LOKNI s.r.o.
IČO: 025 08 991
DIČ: CZ02508991
se sídlem Vratislavova 4/27, 128 00 Praha 2
zapsanou Městského soudu v Praze, C 220255

kontaktní údaje
e-mail: info@lokni.cz
telefon: +420 725 122 310
webová adresa: www.lokni.cz
(dále jen „poskytovatel“).

2. Služby. Poskytovatel provozuje síť filtračních zařízení na perlivou a neperlivou vodu, kterou mohou využít:

a) registrovaní uživatelé prostřednictvím mobilní aplikaci LOKNI poskytované poskytovatelem (dále jen „aplikace“), a to po zaplacení paušálního poplatku nebo zdarma v případě sponzorovaných částí sítě filtračních zařízení;
b) neregistrovaní uživatelé po uhrazení jednorázového poplatku přes platební terminál NAYAX umístěný na daném filtračním zařízení.

(provoz filtračních zařízení a aplikace společně se všemi souvisejícími službami dále jen „služby“).

Části sítě filtračních zařízení mohou být kromě poskytovatele provozovány odlišnými obchodními partnery poskytovatele.

3. Dostupnost aplikace. Aplikace je dostupná pro iOS a Android. Pro stažení aplikace prostřednictvím distribuční služby třetího subjektu (např. App Store nebo Google Play) mohou dále platit podmínky provozovatele dané distribuční služby.

II. Uzavření smlouvy

1. Souhlas s podmínkami. Instalací nebo užíváním aplikace uživatel projevuje souhlas s těmito podmínkami a potvrzuje, že se s jejich obsahem seznámil.

2. Smlouva. Poskytovatel prostřednictvím těchto podmínek činí veřejnou nabídku na uzavření smlouvy za podmínek v nich uvedených. Smlouva o poskytování služeb (dále jen „smlouva“) vznikne mezi uživatelem a poskytovatelem okamžikem, kdy registrovaný uživatel potvrdí volbu konkrétního tarifu a neregistrovaný uživatel uhradí poplatek za službu prostřednictvím platebního terminálu. Registrovaný uživatel je oprávněn využívat služby dle konkrétního tarifu až po připsání ceny zvoleného tarifu na účet Poskytovatel.

3. Jazyk smlouvy. Smlouva se uzavírá v českém nebo anglickém jazyce.

4. Uveřejnění podmínek. Tyto podmínky jsou uživateli zpřístupněny prostřednictvím aplikace nebo na webových stránkách https://lokni.cz/vop/, a to ve formátu, který umožňuje jejich lokální uložení v zařízení uživatele s možností jejich pozdějšího zobrazení.

5. Uchovávání smlouvy. Poskytovatel uchovává text smlouvy představovaný primárně těmito podmínkami a popřípadě popisem zvoleného tarifu v elektronické podobě. Uživatel se může kdykoliv seznámit s těmito podmínkami a podmínkami tarifů přímo v aplikaci.

6. Nenároková služba. Na uzavření smlouvy nemá uživatel právní nárok.

III. Uživatelský účet

1. Registrace. Na základě registrace uživatele provedené v aplikaci může registrovaný uživatel přistupovat do svého uživatelského účtu. Prostřednictvím svého uživatelského účtu se může registrovaný uživatel identifikovat k odběru vody v síti filtračních zařízení.

2. Údaje. Při registraci do uživatelského účtu a užívání aplikace je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je registrovaný uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.

3. Přístupové údaje. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Registrovaný uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Poskytovatel nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetími osobami.

4. Třetí osoby. Registrovaný uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

5. Zrušení účtu. Poskytovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když registrovaný uživatel svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy registrovaný uživatel poruší své povinnosti vyplývající z těchto podmínek.

IV. Aplikace a služby

1. Funkce aplikace. Aplikace slouží zejména k přihlašování registrovaného uživatele k filtračním zařízením prostřednictvím QR kódu, zobrazování statistik o spotřebě vody daného registrovaného uživatele a zobrazování reklamních bannerů a informací o odměnách. Poskytovatel může doplňovat nové funkce a stávající funkce měnit či bez náhrady zrušit.

2. Dostupnost. Uživatel bere na vědomí, že aplikace ani služby nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob, jakož i provozní hodiny a provozní omezení míst, kde jsou umístěna filtrační zařízení.

3. Právo změn. Poskytovatel si vyhrazuje právo podle svého uvážení měnit rozsah poskytovaných služeb.

V. Platební podmínky

1. Podmínky a ceny. Registrovaný uživatel má právo si vybrat z tarifů uvedených v aplikaci a/nebo v e-shopu poskytovatele, který je dostupný na webové stránce https://www.lokni.cz. Podmínky užití jednotlivých tarifů (např. denní objem povoleného odběru vody a rozsah dostupné sítě filtračních zařízení) a jejich ceny jsou stanoveny přímo v aplikaci a/nebo v e-shopu poskytovatele. Neregistrovaný uživatel hradí cenu uvedenou na filtračním zařízení po zvolení požadovaného objemu odebírané vody.

2. Způsob platby. Cenu tarifu může registrovaný uživatel uhradit bezhotovostně prostřednictvím platební brány GoPay. Neregistrovaný uživatel hradí cenu odebírané vody bezhotovostně prostřednictvím platebního terminálu NAYAX umístěného na filtračním zařízení. Uživatel postupuje podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

3. Právo změn. Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit jednostranně podmínky užití a ceny jednotlivých tarifů či objemů jednorázově odebírané vody, a to zejména z obchodních důvodů nebo změn nákladů na provoz sítě filtračních zařízení.

VI. Prodej zboží

1. Způsob dodání. Zboží je uživateli dodáno:

  • prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou uživatel určil,
    osobním odběrem v provozovně poskytovatele.

2. Daňový doklad. Poskytovatel vystaví registrovanému uživateli daňový doklad. Daňový doklad bude odeslán na e-mailovou adresu registrovaného uživatele. Při jednorázovém nákupu neregistrovaného uživatele vystaví poskytovatel daňový doklad pouze na základě písemné žádosti zaslané na e-mail info@lokni.cz spolu s naskenovaným výpisem k platební kartě dokládajícím provedení transakce – platbu zboží – na platebním terminálu na filtračním zařízení poskytovatele. Daňový doklad bude zaslán na adresu, ze které byla žádost odeslána.

3. Ostatní záležitosti. Pro otázky související s prodejem zboží, které nejsou výslovně upravené v těchto podmínkách se přiměřeně použijí všeobecné obchodní podmínky poskytovatele, dostupné na webové stránce https://www.lokni-shop.cz/o-nakupu/obchodni-podminky/.

VII. Licence a užívání služeb

1. Výhrada práv. Všechna práva k aplikaci a dalšímu obsahu služeb, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránek, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží poskytovateli. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat aplikaci a služby nebo jejich část bez souhlasu poskytovatele v rozporu s jejich určením.

2. Licence. Uživatel získává na dobu trvání smlouvy nevýhradní nepřenosné právo užití aplikace, jež představuje autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Uživatel nemá právo udělovat podlicence.

3. Zákaz zásahů. Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do aplikace nebo v důsledku jejího užití v rozporu s jejím určením. Uživatel nesmí při využívání aplikace používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na její provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít služby nebo aplikaci či její součásti takovým způsobem, který by byl v rozporu s jejich určením.

VIII. Technické požadavky

1. Data a aktualizace. Pro řádné fungování aplikace a poskytování služeb je nezbytné řádné fungování zařízení uživatele včetně datového přenosu a jím využívané mobilní sítě. Dále je také potřeba, aby byly operační systém zařízení uživatele i aplikace udržovány aktualizované.

2. Odpovědnost uživatele. Zajištění splnění technických požadavků je plně na uživateli a není předmětem plnění ze strany poskytovatele. Uživatel nese veškeré náklady s tím případně spojené.

3. Odpovědnost poskytovatele. Poskytovatel neodpovídá za to, pokud aplikace nebude plně kompatibilní s jiným software nebo hardware. Zejména u starších zařízení se může stát, že přestanou odpovídat požadavkům aplikace, která na nich nebude nadále funkční nebo bude fungovat pouze v omezené míře.

IX. Zneužití služeb

1. Pouze k určeným účelům. Uživatel může služby využívat pouze pro účely, pro které jsou ze strany poskytovatele určeny. Porušení této povinnosti představuje zneužití služeb.

2. Příklady zneužití služeb. Za zneužití služeb se považuje zejména

a) vědomé uvádění nepravdivých nebo zavádějících údajů;
b) obcházení technického zabezpečení služeb;
c) využívání služeb ke komerčním účelům;
d) využívání služeb k rozesílání nevyžádaných sdělení, spamu nebo sdělení s nevhodným, klamavým či škodlivým obsahem nebo s obsahem, který by poškozoval poskytovatele či třetí osoby nebo který by byl v rozporu s dobrými mravy; a
e) činnosti, které by mohly vést k přetížení anebo narušení stability, bezpečnosti nebo chodu aplikace nebo poskytování služeb.

3. Práva poskytovatele. V případě zneužití služeb může poskytovatel uživateli zablokovat jejich poskytování. Poskytovatel dále může zablokovat či odstranit obsah, který způsobuje nebo vede ke zneužití služeb. Další případná práva poskytovatele vůči uživateli (např. právo na náhradu škody a jiné újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení) tím nejsou dotčena.

X. Trvání Smlouvy

1. Doba trvání smlouvy. Smlouva se uzavírá na dobu uvedenou v podmínkách zvoleného tarifu. V případě sponzorovaných tarifů se smlouva uzavírá na dobu trvání podpory tarifu ze strany konkrétního sponzora.

2. Výpověď ze strany uživatele. Smlouva může být ukončena výpovědí ze strany uživatele pouze v případě jednostranné změny těchto podmínek. Výpovědní lhůta činí dva měsíce a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi poskytovateli.

3. Výpověď ze strany poskytovatele. Za výpověď smlouvy poskytovatelem se považuje prosté ukončení poskytování služeb uživateli, pokud se nejedná o prostý výpadek služeb nebo z okolností nevyplývá, že toto poskytování má být později obnoveno. Výpovědí není ukončení provozu filtračních zařízení v určité lokalitě. Výpovědní doba se neuplatní.

XI. Odstoupení od smlouvy

1. Právo uživatele odstoupit. Uživatel, který uzavřel smlouvu prostřednictvím prostředku komunikace na dálku a mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo do okamžiku prvního využití filtračního zařízení, nejdéle však do 14 dnů od okamžiku uzavření smlouvy, bez uvedení důvodu a bez sankcí od smlouvy odstoupit. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí uživatel nejpozději v poslední den lhůty odeslat poskytovateli prohlášení o odstoupení.

2. Žádost o neprodlené poskytování služeb. Uživatel žádá o zahájení poskytování služeb neprodleně poté, co bude uzavřena smlouva ve smyslu článku II. těchto podmínek, tj. před uplynutím lhůty pro odstoupení.

3. Vzorový formulář. Pro odstoupení od smlouvy může uživatel využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy, který tvoří přílohu těchto podmínek.

4. Proces odstoupení. Odstoupení od smlouvy zašle uživatel na e-mailovou nebo doručovací adresu poskytovatele uvedenou v těchto podmínkách. Poskytovatel potvrdí uživateli bezodkladně přijetí formuláře.

5. Povinnost vrátit zboží. Uživatel, který ve smyslu odst. 1. tohoto článku řádně odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit poskytovateli případné odebrané zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Uživatel nese náklady spojené s navrácením zboží poskytovateli.

6. Stav vráceného zboží. Zboží musí vrátit uživatel poskytovateli nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je poskytovatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku uživatele na vrácení ceny.

7. Lhůta pro vrácení peněz. Odstoupí-li uživatel od smlouvy, vrátí mu poskytovatel bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal. Odstoupí-li uživatel od smlouvy, není poskytovatel povinen vrátit přijaté peněžní prostředky uživateli dříve, než mu uživatel zboží předá nebo prokáže, že zboží poskytovateli odeslal.

8. Způsob vrácení peněz. Poskytovatel vrátí peněžní prostředky stejným způsobem, jakým je od uživatele přijal. Poskytovatel vrátí uživateli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím uživatel souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

9. Dražší způsob dodání. Jestliže uživatel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který poskytovatel nabízí, vrátí poskytovatel uživateli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

10. Právo poskytovatele odstoupit. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží či služeb, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Poskytovatel bezodkladně informuje uživatele a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal.

XII. Práva z vadného plnění

1. Práva z vadného plnění. Poskytovatel odpovídá za vady poskytovaných služeb, zejm. za funkčnost aplikace a jím provozovaných filtračních zařízení.

2. Uplatnění práv z vadného plnění. Uživatel má právo uplatnit u poskytovatele reklamaci poskytované služby. Reklamaci musí uživatel uplatnit bez zbytečného odkladu, a to elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy info@lokni.cz.

3. Vyřízení reklamace. Poskytovatel vyřídí reklamaci do 30ti dnů od jejího přijetí.

XIII. Zpracování osobních údajů

Podmínky zpracování osobních údajů uživatele jsou upraveny v samostatném dokumentu – Zásady ochrany osobních údajů, který tvoří nedílnou součást smlouvy.

XIV. Doručování

4. Elektronicky. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

5. E-mailová adresa. Uživatel doručuje poskytovateli korespondenci na e-mailovou adresu uvedenu v těchto podmínkách. Poskytovatel doručuje uživateli korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho uživatelském účtu.

XV. Řešení sporů a stížností

1. Rozhodné právo a jurisdikce. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě těchto podmínek, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky v sídle poskytovatele. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s čl. 6 této úmluvy neuplatní.

2. Smírnou cestou. Smluvní strany prohlašují, že spory vzniklé z těchto podmínek budou přednostně řešit smírnou cestou, zejména osobním jednáním obou smluvních stran. Za tímto účelem nás prosím nejprve kontaktujte prostřednictvím e-mailové adresy info@lokni.cz. Teprve pokud nebude dosažení smíru rozumně možné předpokládat, bude spor řešen před příslušným orgánem veřejné moci.

3. Alternativní řešení sporů. Spory, které se nepodaří vyřešit smírnou cestou, lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě uživatel, vystupující jako spotřebitel, může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde.

XVI. Změna podmínek

1. Právo změn. Poskytovatel může kdykoli v odpovídajícím rozsahu změnit nebo doplnit tyto podmínky, a to především v návaznosti na změny právních předpisů a technologický pokrok ovlivňující funkce aplikace či nakládání s daty uživatele. Poskytovatel může dále tyto podmínky změnit nebo doplnit z důvodu rozšíření nebo změn aplikace či rozsahu služeb, nebo je změnit tak, aby se předešlo vzniku hrubého nepoměru v právech a povinnostech smluvních stran nebo byl tento nepoměr zmírněn nebo odstraněn. Poskytovatel tak může rovněž provést tehdy, pokud se změní podmínky na trhu či obchodní nebo licenční podmínky třetích osob, jejichž systémový či aplikační software či služby poskytovatel užívá v souvislosti s poskytováním služeb.

2. Informování o změnách. O změnách podmínek a jejich novém znění bude uživatel informován prostřednictvím aplikace a toto znění bude též zpřístupněno na webové stránce uvedené v článku I. těchto podmínek. Nové znění podmínek nabude účinnosti dnem v něm stanoveným.

3. Nesouhlas uživatele. Pokud uživatel nesouhlasí se změnou podmínek, má právo je odmítnout a smlouvu ukončit výpovědí dle článku X. těchto podmínek.

XVII. Závěrečná ustanovení

1. Oddělitelnost. Stanou-li se jednotlivá ustanovení těchto podmínek neplatnými, neúčinnými nebo nevymahatelnými, není tím dotčena platnost, účinnost a vymahatelnost jejich ostatních ustanovení.

2. Zákaz započtení. Uživatel není oprávněn provést započtení jakékoliv své pohledávky vůči poskytovateli ani pohledávku nabytou za poskytovatelem od třetí osoby.

3. Převoditelnost. Poskytovatel je oprávněn převést veškerá svá práva k aplikaci a postoupit smlouvu nebo její část na třetí osobu. Uživatel s tímto postupem předem vyslovuje souhlas ve smyslu § 1895 občanského zákoníku.

4. Kodexy chování. Poskytovatel není ve vztahu k uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

5. Převzetí nebezpečí změny okolností. Uživatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 11. 2023.

Příloha č. 1

Vzorový formulář k odstoupení od smlouvy

LOKNI s.r.o.
Vratislavova 4/27
128 00 Praha 2
e-mail: info@lokni.cz

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Oznamuji/oznamujeme*, že tímto odstupuji/odstupujeme* od smlouvy o nákupu tohoto zboží/o poskytnutí těchto služeb*: [________________________]

Datum objednání/datum obdržení*: [________________________]

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů*: [________________________]

Adresa spotřebitele/spotřebitelů*: [________________________]

Způsob pro navrácení finančních prostředků (příp. číslo bank. účtu): [________________________]

_________________________________
Podpis spotřebitele/spotřebitelů* (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum: [________________________]

* Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.